Welke certificeringen zijn er zoal waarmee ik je kan helpen?

ISO 9001 - Kwaliteitsmangement

Hoe garandeer je kwaliteit aan klanten? Kwaliteit gaat verder dan een goed, professioneel product. Kwaliteit is ook het streven naar klanttevredenheid. Systematisch kwaliteit leveren kan alleen wanneer je bedrijfsprocessen gestructureerd aanpakt. Kwaliteit maak je meetbaar en integreer je op een verantwoorde en toegankelijke manier met de implementatie van een NEN-EN-ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem.
ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

Of zoals Wikipedia het definieert: "zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het"!
lees meer

ISO 14001 - Milieumanagement

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.
lees meer

VCA - VGM Checklist Aannemers

De VGM Checklist Aannemers (kortweg, VCA) is een uitgebreide vragenlijst bedoeld om een bedrijf te kunnen beoordelen op de zorg voor veilig, gezond en milieubewust werken. Het VCA-certificaat is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Een vaak gevraagd middel om opdrachtgevers te laten zien dat een bedrijf voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid.
Voor de ondernemer en diens medewerkers heeft het vele voordelen wanneer een goede invulling aan de arbeidsomstandigheden wordt gegeven. Hierdoor wordt onder andere het personeel voorzien van goede persoonlijke beschermingsmiddelen, opleidingen zijn geborgd, zijn de risico’s goed geïnventariseerd en worden ongevallen en gevaarlijke situaties zo veel mogelijk voorkomen.
lees meer

ISO 45001 - Veiligheids en gezondheidsmanagement

ISO 45001 is de opvolger van de OHSAS 18001-norm voor arbomanagementsystemen. 
De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een Gezond & Veilig Werken-managementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens aan te pakken.
lees meer

De ARBO Wet

In de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) staan regels voor werkgevers én werknemers om de gezondheid en veiligheid van werknemers te bevorderen.
Deze verplichtingen gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht (dus ook voor verenigingen en stichtingen).
lees meer

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Elke werkgever moet een Arbobeleid voeren. De basis van dit beleid wordt gevormd door de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De RI&E is een lijst met mogelijke risico’s. Met deze lijst kunnen bedrijven in kaart te brengen welke risico’s in hun eigen bedrijf voorkomen. Want pas als je weet welke risico’s er zijn, kan je de juiste maatregelen treffen.
Deze RI&E is verplicht voor alle bedrijven met personeel. Met de RI&E wordt een Plan van Aanpak (PvA) gemaakt. In het PvA staat wie, wanneer, welke maatregel neemt. Door het PvA uit te voeren kunnen bedrijven het werk veiliger en gezonder maken.
lees meer

De Veiligheidsladder - Safety Culture Ladder

Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen en contracten. Veiligheid in Aanbesteding (ViA).
Dat betekent dat voor MKB bedrijven zoals aannemers, loonbedrijven, GWW, het huidige VCA certificaat niet altijd meer voldoende is voor al hun opdrachtgevers. 
Zo vraagt de Ladder – meer nog dan bij een VCA certificering – aan een ondernemer om sámen met de medewerkers in de praktijk aan te tonen dat veiligheid en gezondheid in de dagelijkse gang van zaken is mee gevlochten. 
De audit bestaat voor het grootste deel uit gesprekken met verschillende medewerkers óp de projectlocaties. Voor MKB bedrijven is lang niet altijd een meerdaagse audit door een certificerende instantie nodig. Check of jij voldoende hebt aan een zelf assessment. 
Lees meer  

BRL SIKB Certificaat

Ben jij als ondernemer actief op het gebied van bodembeheer, -beleid, -onderzoek of -sanering, dan heb je hiervoor specifieke branchegerichte certificeringen nodig, de zogenaamde BRL SIKB certificeringen. Zo zijn er certificeringen voor het mogen uitvoeren van partijkeuringen, bodemonderzoeken, bodemsaneringen en milieukundige begeleiding. Deze verplichte certificeringen voor bodemintermediairs (zoals aannemers en adviesbureau's) vloeien voort uit de erkenningsregeling Besluit Bodemkwaliteit (Kwalibo). Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer.
Lees meer op de website van Bodem+.